Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci twojego urządzenia.

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Fun Wind
Rejestracja

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ FUN WIND (REGULAMIN)

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę FUN WIND z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377 (zwane w dalszej części FUN WIND), koncesja Wojewody Mazowieckiego nr 735. Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Nr M 134866 i stanowi ona integralną część umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej zawieranej przez firmę FUN WIND z Klientem (zwanej dalej Umową). Pojęcia użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz., 2268) zwanej w dalszej części Ustawą, mają takie samo znaczenie jak nadane artykułem 3 tej ustawy.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu i Umowy definiuje się następujące pojęcia:
- przez Klienta rozumie się osobę pełnoletnią podpisującą Umowę, odpowiadającą za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za wszystkie osoby wymienione w Umowie-Zgłoszeniu. Klient jest osobą odpowiedzialną za informowanie zgłoszonych Uczestników o wszystkich szczegółach i zmianach dotyczących imprezy turystycznej.
- przez Uczestnika rozumie się osobę uczestniczącą w imprezie turystycznej, na rzecz której Umowa została zawarta (art. 393 kodeksu cywilnego).

3. FUN WIND stawia sobie za cel zapewnienie Klientom/Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Obowiązkiem FUN WIND jest świadczenie usług w sposób zgodny z Umową, Regulaminem, Ustawą i innymi przepisami prawa. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z ich treścią nie są wiążące dla FUN WIND ani Klientów/Uczestników. Katalogi, foldery, broszury i inne materiały informacyjne lub reklamowe niepochodzące od FUN WIND nie stanowią jakiejkolwiek części umowy o świadczeniu usług turystycznych. Dodatkowe, poza Umową i Regulaminem, pisemne informacje pochodzące od FUN WIND zawierają jedynie informacje pomocne Klientowi w wybraniu warunków Umowy chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy, Regulaminu bądź Ustawy.

II. REZERWACJA

1. Zawarcie umowy przez Klienta z FUN WIND następuje każdorazowo po podpisaniu przez Klienta Umowy oraz terminowej wpłaty zaliczki. Dokonanie rezerwacji oraz wpłaty zaliczki lub pełnej należności oznacza, że klient przeczytał, zrozumiał i zaakceptował postanowienia Regulaminu i zakres świadczeń zawarty w konkretnej ofercie FUN WIND, a umowa zawarta pomiędzy Klientem a FUN WIND nabiera mocy prawnej. Zawarcia Umowy na rzecz osoby małoletniej może dokonać jej rodzic lub prawny opiekun.

2. Rezerwacji Klient możne dokonać telefonicznie, faxem lub przez Internet. Klient ma obowiązek sprawdzić czy wystawiona Umowa jest zgodna z rezerwacją, a dane Uczestników podane są prawidłowo.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUN WIND

1. FUN WIND na zasadach staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ponosi odpowiedzialność za:
- przygotowanie imprezy turystycznej,
- realizację imprezy turystycznej zgodnie z Umową, Regulaminem i obowiązującymi przepisami,
- zawiadomienie Klienta o ewentualnych zmianach w programie imprezy turystycznej.

2. FUN WIND odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:

-działaniem lub zaniechaniem Klienta/Uczestnika,
- działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
- warunkami atmosferycznymi, decyzjami władz, strajkami, zamieszkami i innymi okolicznościami określanymi jako działanie siły wyższej.

3. FUN WIND nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia, w związku z którymi przepisy prawne państwa, w którym odbywa się impreza turystyczna lub umowy międzynarodowe ograniczają albo wyłączają odpowiedzialność FUN WIND.

4. FUN WIND odpowiada za szkodę poniesioną przez Klienta/Uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie trwania imprezy turystycznej. Odpowiedzialność FUN WIND ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta/Uczestnika, zgodnie z treścią art. 11b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy szkód na osobie.

5. Usługi transportowe będące częścią zawartej z Klientem Umowy, każdorazowo realizowane są na podstawie warunków transportowych danego przedsiębiorstwa.

6. FUN WIND nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń linii lotniczych oraz innych przewoźników w sytuacji, gdy odpowiedzialność przewoźników lub linii lotniczych jest ograniczona odrębnymi przepisami, a w szczególności Konwencją o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929r. (Dz. U. z 1933r. nr 8 poz. 49 z późn. zm.) lub Konwencją uzupełniającą Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 18 września 1961r. (Dz. z 1965r. nr 25 poz. 167)

7. FUN WIND nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
- zmiany w programie imprezy turystycznej dotyczące międzynarodowego przewozu lotniczego, w tym za wprowadzenie dodatkowych międzylądowań, jeżeli tych zmian FUN WIND, linie lotnicze lub inny przewoźnik nie mogły przewidzieć lub uniknąć,
- za szkody poniesione przez Uczestników imprezy turystycznej w związku ze zmianą podanej godziny lotu, także w wypadku, gdy zmiana wynikła z połączenia lotów powstałego na skutek nie wykorzystania pełnej ilości miejsc na wykupiony przez Klienta przelot,
- za zaginięcie lub kradzież przedmiotów Klientów/Uczestników imprezy turystycznej, w tym przedmiotów złożonych do sejfu hotelowego,
- za zaginięcie lub uszkodzenie bagaży podczas podróży chyba, że nastąpiło z wyłącznej winy FUN WIND
- za niedogodności podczas pobytu w hotelu lub pensjonacie (np. czasowy brak ciepłej wody, ogrzewania, klimatyzacji itp.)
- za treść informacji zawartych w broszurach hotelowych nie skierowanych wyraźnie do Klientów/Uczestników zawierających umowę z FUN WIND, w szczególności za treść informacji zawartych w ulotkach reklamowych wydawanych przez dyrekcję hotelu lub inne podmioty nie uczestniczące bezpośrednio w wykonaniu usługi.

8. Nie wykorzystanie przez Klientów/Uczestników imprezy wszystkich punktów programu imprezy, w szczególności wycieczek lub innych atrakcji w miejscu docelowym, oznacza zrzeczenie się roszczeń z tego tytułu przez Klienta/Uczestnika. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają uprawnień Klientów/Uczestników w zakresie nienależytego wykonania umowy przez FUN WIND.

9. W przypadku wcześniejszego (inny niż ustalony w umowie) powrotu Klienta/Uczestnika do kraju wyjazdu, powrót do kraju odbywa się w takim wypadku na koszt i ryzyko Klienta/Uczestnika. Klient/Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń względem FUN WIND z tego tytułu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają uprawnień Klienta/Uczestnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez FUN WIND.

10. W wypadku wydalenia Uczestnika imprezy z kraju przeznaczenia i nałożenia na FUN WIND obowiązku transportu Uczestnika z powrotem do Polski, Klient/Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez FUN WIND kosztów takiego transportu w terminie 7 dni od dnia powrotu.

11. FUN WIND nie zwraca wydatków poniesionych przez Klientów/Uczestników imprezy w związku z opóźnieniem w realizacji poszczególnych punktów programu imprezy, jeżeli opóźnienie to powstało z przyczyn niezależnych od FUN WIND.

IV. ZMIANY WARUNKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. W przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (decyzje władz państwowych, zamieszki, strajki, warunki atmosferyczne, itp.) może nastąpić m.in. ewentualna zmiana terminu trwania imprezy turystycznej, hotelu lub miejscowości, a także ulec obniżeniu standard imprezy turystycznej, co wyłącza odpowiedzialność FUN WIND w tej materii. Jeśli zmiana nastąpiła z przyczyn kontrahentów FUN WIND i zmiana ta nie spowoduje zasadniczych zmian w programie oraz standardzie imprezy turystycznej Klientowi nie przysługują żadne ewentualne roszczenia z tytułu tych zmian.

2. Wzrost kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych upoważnia FUN WIND do podwyższenia ceny imprezy turystycznej, jednak nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. W przypadku, gdy zgodnie z poprzednim punktem doszło do podwyższenia ceny imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku nie dokonania dopłaty stosowane są postanowienia rozdziału V punkt 2 i 3.

4. Dokonując istotnych zmian postanowień umowy o imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem FUN WIND obowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 4 dni od dnia wprowadzenia zmian, pisemnie powiadomić o tym Klienta. Jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 10%, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy i do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej na konto FUN WIND. Decyzję o rezygnacji Klient jest zobowiązany przekazać niezwłocznie do FUN WIND po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od dnia zawiadomienia.

5. Brak informacji w wyżej oznaczonym terminie oznacza zgodę Klienta imprezy turystycznej na zmianę Umowy zgodnie z propozycją FUN WIND. Informację o odstąpieniu od Umowy Klient składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Skuteczne skorzystanie z uprawnienia odstąpienia od Umowy uprawnia Klienta, według jego wyboru, do:
a) złożenia oferty uczestnictwa w innej imprezie turystycznej,
a) żądania zwrotu opłat nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym FUN WIND otrzymał wiadomość o odstąpieniu od Umowy.

6. Klient może dokonać cesji praw Umowy w całości lub w części (związanych z jednym lub kilkoma Uczestnikami) na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki oraz jeżeli Klient zawiadomi pisemnie FUN WIND w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez FUN WIND w wyniku cesji odpowiadają solidarnie Klient i osoba wstępująca w jego prawa i obowiązki.
W przypadku, gdy Klient wskaże osobę, spełniającą warunki uczestnictwa i zakwaterowania w imprezie, której przekaże swoje uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy, pobierana jest opłata manipulacyjna 100 PLN.

7. FUN WIND zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie trwania sezonu - linii lotniczych, które obsługują trasy lotów znajdujące się w ofercie biura.

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Podpisując Umowę na ponad 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient wpłaca zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ustalonej ceny imprezy turystycznej (nie mniej jednak niż 500 PLN). Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż na 19 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Jeżeli Umowa zostaje podpisana 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy.

2. FUN WIND ma prawo bez uprzedzenia anulować zarezerwowaną imprezę, jeżeli:
- zaliczka nie znajdzie się w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy na koncie biura (dotyczy rezerwacji na ponad 30 dni przed rozpoczęciem)
- potwierdzenie pełnej wpłaty nie nastąpi w ciągu 24 godzin od rezerwacji imprezy (dotyczy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem)

3. Rozwiązanie Umowy spowodowane brakiem wpłat w oznaczonych w Umowie terminach, będzie traktowane jako rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej w dacie, kiedy miała być dokonana wpłata. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednio zapisy rozdz. VI pkt 2.

VI. REZYGNACJA KLIENTA/UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1. Rezygnacja z imprezy turystycznej następuje z datą doręczenia / wpłynięcia do FUN WIND pisma zawierającego oświadczenie Klienta o rezygnacji z udziału w imprezie (Klienta lub Uczestnika/Uczestników) z wyłączeniem sytuacji opisanej w rozdz. III pkt 2.

2. W przypadku rezygnacji Klienta/Uczestnika FUN WIND zatrzymuje wpłaconą zaliczkę na poczet poniesionych kosztów i jest uprawniony do dokonania potrącenia z dokonanych przez Klienta/Uczestnika wpłat lub domagania się zapłaty od Klienta/Uczestnika wszystkich kosztów związanych z rezygnacją w imprezie turystycznej; co może oznaczać roszczenie FUN WIND o zapłatę pełnej wysokości ceny uzgodnionej z Klientem w Umowie. Ze względu na wiążące FUN WIND umowy z kontrahentami (zakładem ubezpieczeń, przewoźnikami, właścicielami hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych itp.) szczegółowe warunki rozliczenia się z Klientem są następujące:
- rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed jej rozpoczęciem – zapłacie podlega 10% ceny imprezy od osoby,
- rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 29 a 15 dniem przed jej rozpoczęciem – potrąceniu lub zapłacie podlega 50 % ceny imprezy od osoby,
- rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej od 14 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie – potrąceniu lub zapłacie podlega 100% ceny imprezy od osoby.

3. Jeśli Klient wykupił dodatkową polisę od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie, może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

VII. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. FUN WIND zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej z przyczyn rozumianych jako siła wyższa w każdym czasie.

2. Odwołanie imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie kontrahentów FUN WIND, a także z powodu niewystarczającej liczby Uczestników (liczba zgłoszeń nie przekroczy 80% zaplanowanych miejsc) może nastąpić nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. W przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 Klientowi przysługuje prawo wyboru oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub pełny zwrot wniesionych opłat (bez odsetek).

4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów leżących po stronie FUN WIND Klient może złożyć oświadczenie, iż oczekuje, aby FUN WIND zaoferował mu usługę turystyczną, o co najmniej równej wartości. O ile FUN WIND dysponuje takimi ofertami, obowiązany jest takie żądanie spełnić, z zastrzeżeniem, iż nie będzie się to wiązać z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytułu. Klient winien złożyć propozycję wykonania przez FUN WIND powyższego uprawnienia najpóźniej w terminie 7 dni po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzięcia udziału w innej imprezie turystycznej, otrzyma - po bezskutecznym upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu - zwrot kwoty zapłaconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej.

5. FUN WIND zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie (ulotce) przed podpisaniem umowy z Klientem. FUN WIND ma prawo odwołać zawarte w programie punkty bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby chętnych lub jeżeli warunki zewnętrzne uniemożliwiają ich przeprowadzenie. W szczególności dotyczy to imprez sportowych gdzie o realizacji programu decydują instruktorzy oraz stosowne przepisy.

VIII. OBOWIĄZKI KLIENTA I UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Klient oraz Uczestnik imprezy zawierając umowę z FUN WIND odpowiada za spełnienie wymogów określonych przepisami prawa, umożliwiających udział w imprezie turystycznej.

2. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności:- legitymowanie się, w zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie, albo dowodem osobistym albo dokumentem paszportowym ważnym w czasie trwania imprezy turystycznej oraz na przynajmniej 6 miesięcy od dnia zakończenia imprezy; w szczególnych wypadkach, wymagana jest dodatkowo ważność paszportu przynajmniej przez 12 miesięcy po zakończeniu imprezy (w zależności od obowiązujących w danym państwie przepisów dotyczących pobytu),
- posiadanie wymaganej wizy,
- spełnienie innych wymagań upoważniających do przekroczenia granicy i pobytu na terenie państwa, w którym wykonywana ma być Umowa,
- przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajów objętych programem imprezy oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania,
- spełnienie wymogów zdrowotnych umożliwiających uczestnictwo w imprezie turystycznej w sposób nie zagrażający życiu albo zdrowiu jego samego lub innych Uczestników imprezy; właściwe zabezpieczenie stanu zdrowia w czasie podróży i na miejscu pobytu, w tym za dokonanie obowiązkowych lub dobrowolnych szczepień ochronnych,
- odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Klienta/Uczestników lub osoby znajdujące się pod ich opieką w czasie trwania imprezy turystycznej, zobowiązanie do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast w przypadku ich naprawienia przez FUN WIND do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych,
- odpowiedzialność za swój bagaż w czasie trwania imprezy turystycznej; FUN WIND nie bierze odpowiedzialności za mienie utracone w czasie imprezy, chyba że utrata miała miejsce z przyczyn leżących po stronie FUN WIND.

3. Uczestnik jest zobowiązany poinformować FUN WIND o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu czy innego dokumentu przedstawionego FUN WIND. Informacje winny być przekazane do FUN WIND najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania zmiany. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie dłuższym niż 7 dni FUN WIND nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, co może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie. Ewentualne koszty powstałe w wyniku tej zmiany ponosi Klient.

4. W przypadku imprez z dojazdem własnym Klient/Uczestnik imprezy obowiązani są stawić się na miejscu zorganizowania imprezy w terminie określonym w Umowie. FUN WIND nie odpowiada za nieterminowe stawienie się Klienta i Uczestnika w obiekcie, w którym wykupiony został pobyt oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym związanych, w szczególności części ceny za niewykorzystany pobyt. Rekomenduje się poinformowanie właściciela obiektu o ewentualnym opóźnieniu.

5. W czasie trwania imprezy turystycznej Klient/Uczestnik imprezy są zobowiązani stosować się do wskazówek pilota lub rezydenta. FUN WIND zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Uczestnika imprezy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Klient utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy turystycznej. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem Umowy w tym trybie ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie turystycznej na rzecz FUN WIND nie podlegają zwrotowi i zostają zaliczone na poczet kary umownej. W przypadku powstania dodatkowych kosztów obciążających FUN WIND a wynikających z działania lub zaniechania Klienta lub Uczestnika imprezy utrudniającego realizowanie programu imprezy turystycznej, Klient będzie zobowiązany do ich pokrycia w całości.

6. W czasie trwania imprez turystycznych przeznaczonych głównie dla Uczestników niepełnoletnich (obozy, kolonie itp.) w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika regulaminu obozu stanowiącego integralną część Umowy a także w przypadku spożywania alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich, FUN WIND zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt prawnych opiekunów. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiada jego ustawowy opiekun. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę muszą podać nazwisko, adres i telefon osoby, która może podjąć decyzje dotyczące ewentualnych problemów.

7. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia w biurze FUN WIND aktualnej godziny i miejsca zbiórki najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem/wylotem.

IX. ZASADY ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ

1. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przewoźników, w szczególności rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, niepodlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa, których ilość wskazuje na handlowy charakter. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia tego postanowienia odpowiedzialność ponosi Klient/Uczestnik do pełnej wysokości.

2. Podróże autokarowe
a. Klient zobowiązany jest punktualnie stawić się w miejscach odjazdu autokaru. FUN WIND nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów związanych z niepunktualnym stawieniem się Klienta w miejscu odjazdu autokaru / odlotu. W przypadku podróży autokarem zbiórka 30 minut przed planowanym odjazdem, w przypadku podróży samolotem 2 godziny przed odlotem w hali odlotów. Niepunktualne stawienie się Klienta/Uczestnika traktuje się jako rezygnację z udziału w imprezie turystycznej i stosuje się postanowienia rozdz. VI pkt 2.

b. FUN WIND ogranicza wielkość bagażu przewożonego przez Klienta do dwóch sztuk o maksymalnej wadze 20 kg łącznie na osobę, w tym do 5 kg bagażu podręcznego (w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo jedna para nart i butów narciarskich, kijki narciarskie ewentualnie deska snowbordowa i jedna para butów, w przypadku wyjazdów windsurfingowych – pojedynczy sprzęt). Dzieci do lat 2 nie mają prawa do posiadania osobnego bagażu. W związku z tym, że maksymalna ładowność autokaru jest ściśle limitowana prawem transportowym, FUN WIND /przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.

c. W sytuacjach spornych w trakcie podróży dotyczących np. zajmowania miejsc w autokarze decydujący głos ma zawsze pilot autokaru.

d. W autokarze obowiązuje zakaz palenia papierosów. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu, będące w stanie upojenia alkoholowego czy agresywne, będą usunięte z autokaru bez możliwości zwrotu uiszczonej ceny zgodnie z umową, a jeżeli część ceny nie została uiszczona, Klient będzie zobowiązany do jej zapłaty.

3. Podróże lotnicze
a. Podróże lotnicze FUN WIND odbywają się przeważnie jako przeloty non-stop, jednak istnieje możliwość, podyktowana między innymi względami programowymi i technicznymi, lądowań pośrednich w trakcie trwania podróży. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji jak i na dokumentach podróży są godzinami przewidywanymi i mogą ulec istotnej zmianie (ze względu na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajki lub inne przyczyny operacyjne niezależne od FUN WIND). W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Sytuacje opisane powyżej nie są traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i nie stanowią istotnych zmian świadczeń.

b. Każdy Uczestnik powyżej 2-go roku życia ma prawo zabrać do samolotu bagaż zgodnie z przepisami obowiązującymi w określonej linii lotniczej. Nadbagaż wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty przez Klienta/Uczestnika. Dzieci do lat 2 nie mają prawa do posiadania osobnego bagażu.

c. Najpóźniej na trzy dni przed wylotem Klient obowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu w biurze FUN WIND. Jeżeli Klient takiego potwierdzenia nie dokona, zaś FUN WIND z powodów od siebie niezależnych nie będzie mógł przekazać Klientowi informacji o zmianie godziny wylotu pod wskazanym w umowie adresem i/lub numerem telefonu, FUN WIND nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności z tego tytułu.

d. Klienci/Uczestnicy powinni stawić się na lotnisku, na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem. Niepunktualne stawienie się Klienta/Uczestnika traktuje się jako rezygnację z udziału w imprezie turystycznej i stosuje się postanowienia rozdz. VI pkt 2.

e. Transport bagażu o charakterze specjalnym (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest, po uprzednim zgłoszeniu w danych liniach lotniczych, za dodatkową odpłatnością. Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient/Uczestnik, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

f. Ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu, ponosi Klient/Uczestnik. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego.

X. ZAKWATEROWANIE

1. Typ zakwaterowania określony jest w umowie. W przypadku zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2-osobowym, pobierana jest dopłata. Klient wyraża zgodę na zakwaterowanie z innymi uczestnikami imprezy w pokoju 2- lub wieloosobowym. W przypadku, gdy grupa uczestników rezerwuje pokój wieloosobowy a jeden z uczestników zrezygnuje z imprezy pozostali muszą ponieść koszty pokoju lub znaleźć inną osobę na wolne miejsce.

2. Uczestnik jest obowiązany opuścić pokój wg obowiązujących godzin trwania doby hotelowej przedstawionej w ofercie. Koszty związane z dłuższym korzystaniem z pokoju ponosi Uczestnik.

XI. UBEZPIECZENIE

1. FUN WIND zawarł stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez Ustawę nr polisy M 134866 Signal IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2. Zawierając umowę Klient deklaruje, że stan jego zdrowia i Uczestników umożliwia udział w imprezie.

3. Wszyscy Klienci i Uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia (Signal Iduna Travel Standard). Objęty ubezpieczeniem jest również bagaż podróżny osób w czasie ich podróży zagranicznej. Koszt tych ubezpieczeń zawarty jest zawsze w cenie imprezy turystycznej. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy nie obejmuje chorób przewlekłych i szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów (także amatorskiego)! Klient/Uczestnik może dokonać rozszerzenia ubezpieczenia za odpowiednią dopłatą.

W imprezach krajowych każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność i wszelkie ewentualne koszta leczenia pokrywa we własnym zakresie. Dotyczy to w szczególności imprez z programem sportowym, w których obowiązuje dodatkowo stosowny regulamin.

4. Sumy ubezpieczeń wynoszą odpowiednio równowartość:

a) Europa i Basen Morza Śródziemnego:
- koszty leczenia do 10000 EUR
- następstwa nieszczęśliwych wypadków: w przypadku śmierci 3500 PLN, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu do 7000 PLN
- zagubiony bagaż do 800 PLN

b) Wszystkie państwa świata:

- koszty leczenia do 30000 EUR
- następstwa nieszczęśliwych wypadków: w przypadku śmierci 8000 PLN, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu do 16000 PLN
- zagubiony bagaż do 1800 PLN

5. Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podczas Podróży, stanowiących załącznik do umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 12.11.2007 r. z Signal Iduna PTU S.A.

6. W ramach ubezpieczenia zawartego poprzez FUN WIND nie wydaje się odrębnych polis, ale istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

7. FUN WIND zastrzega sobie możliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego ubezpieczającego Uczestników imprez turystycznych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. O zmianie FUN WIND zobowiązany jest poinformować turystę dokonującego rezerwacji najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. Klient może podwyższyć sumy ubezpieczeń na własny koszt. Klient może również wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki, jak również od ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportu oraz następstw chorób przewlekłych.

XIII. REKLAMACJE

1. Jeżeli Klient/Uczestnik stwierdzi wady imprezy w czasie jej trwania ma obowiązek poinformować o tym pilota lub rezydenta FUN WIND celem usunięcia wady na miejscu.

2. W przypadku pozostawienia zastrzeżeń Klienta zgłoszonych zgodnie z pkt 1 bez rozpatrzenia lub rozpatrzenia ich niezgodnie z życzeniem Klienta, Klient ma prawo zgłosić reklamacje w FUN WIND w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. FUN WIND ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień termin ten może być przedłużony do 60 dni.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy FUN WIND i Klient będą się starali rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego załatwienia sporu, sprawa podlega rozstrzygnięciom Sądu powszechnego właściwego dla siedziby FUN WIND lub dla miejsca zamieszkania Klienta.

2. W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, skuteczne są postanowienia Umowy.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

4. Wszystkie postanowienia zawarte w tym regulaminie obowiązują Klienta i wszystkich zgłoszonych Uczestników.

Warszawa, 15.04.08

Filtrowanie


Dla kogo:
Producenci

DARMOWA WYSYŁKA przy zakupie powyżej 200zł. Zamawiaj juz teraz!

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!