Przejdź do treści

Regulamin Obozów Młodzieżowych Fun WInd

REGULAMIN OBOZÓW MŁODZIEŻOWYCH FUN WIND

 1. Uczestnicy obozu zobowiązani są do :
 • wypełniania poleceń instruktorów i wychowawców
 • przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
 • dbania o porządek w pokojach i na terenie bazy szkoły
 • przestrzegania godzin ciszy nocnej ( w czasie ciszy nocnej zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy ) 
 • przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli
  i ruchu drogowego,
 • informowania kadry obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

 1. Samowolne kąpiele w morzu są surowo zabronione. 
 2. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody trenera lub opiekuna (wychowawcy).
 3. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 4. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Posiadanie i spożywanie alkoholu,posiadanie i palenie tytoniu oraz posiadanie i zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione w czasie trwania obozu. 
 6. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 7. Wszystkich uczestników obozu obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania i kultury osobistej , a szczególnie koleżeńskość i życzliwość w stosunku do pozostałych uczestników obozu. Wulgarne słownictwo , rękoczyny i inne formy agresji są surowo zabronione. 

Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczestnik obozu zostanie upomniany, odsunięty czasowo od zajęć i skierowany do prac porządkowych z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. 

Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem uczestnika z obozu. W rażących przypadkach kierownik obozu może od razu podjąć decyzję o usunięciu uczestnika. 

W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora.

Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania

 

 

…………………..  ..…………………………

   uczestnik rodzic/opiekun prawny