Przejdź do treści

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Fun Wind

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUN WIND zwanego dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 30.10.2023 r.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Paweł Jędrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „FUN WIND PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI” z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa, NIP:  5260052261 www.funwind.com.pl, zwany dalej Fun Wind posiada zezwolenie nr 735 wydane przez Wojewodę Mazowieckiego i jest organizatorem turystyki, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z dnia 24 listopada 2017 r., poz. 2361), zwane dalej ORGANIZATOREM;
 2. „Fun Wind” posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Organem uprawnionym do wypłaty środków z gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. 
 3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta stanowią integralną część umowy – zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA, zwanej dalej imprezą. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte. 
 4. Uczestnik zobowiązany jest przeczytać Ogólne Warunki Uczestnictwa przed wysłaniem zgłoszenia o udział w imprezie. Poprzez przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę, aby stały się one częścią zawartej z ORGANIZATOREM umowy o świadczenie usług turystycznych. 
 1. ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA zgłoszenia Uczestnika to jest podpisania druku Umowy-Zgłoszenia przez przedstawiciela ORGANIZATORA i Uczestnika Imprezy lub w wypadku osoby niepełnoletniej przez jego Rodzica lub Opiekuna prawnego  lub z chwilą przesłania drogą elektroniczną zgłoszenia uczestnictwa (formularza zgłoszeniowego) przez Uczestnika lub w wypadku osoby niepełnoletniej przez jego Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz wpłacenia przez Uczestnika imprezy wymaganej zaliczki i 100% kosztów biletu autokarowego lub lotniczego (w przypadku transportu autokarem lub samolotem). Dopłatę do pełnej wartości imprezy Uczestnik zobowiązany jest dokonać we wskazanym przez ORGANIZATORA terminie, jednak nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
 2. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy wystawiony dowód wpłaty (przelewu bankowego) jest zgodny z wcześniejszą rezerwacją oraz sprawdzić aktualność swoich danych (adres, datę urodzenia, imię, nazwisko, PESEL itp.). 
 3. Przy zawieraniu umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do ORGANIZATORA. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA. 
 4. Uczestnik jest zobowiązany informować ORGANIZATORA o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu. Informacje takie powinny być przekazane najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikające. 
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, w przypadku udokumentowanej zmiany: 
 1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 
 2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; 
 3. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. 

O zmianie ceny imprezy ORGANIZATOR zawiadamia Uczestnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z uzasadnieniem zmiany ceny. Uczestnik ma prawo, w terminie 5 dni od daty zawiadomienia do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. 

 1. W przypadku obniżenia kosztów, o których mowa w § II ust. 5 pkt. a-c, Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżce kosztów. W przypadku obniżenia ceny, ORGANIZATOR może odliczyć od zwrotu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Uczestnika, ORGANIZATOR przedstawi Uczestnikowi dowód poniesionych kosztów obsługi 
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę, odprawę na lotnisku, związane z zaniedbaniem obowiązku posiadania paszportu, wymaganych wiz czy szczepień ochronnych, o ile takie zaniedbania po stronie Uczestnika nie powstały z przyczyn leżących po stronie ORGANIZATORA. 
 3. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg kursu walut: sprzedaż pieniądz BANKU PEKAO S.A. obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia wskazane w ofercie, nie obejmuje m.in. opłat paszportowych, wizowych, bankowych, lotniskowych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, innych usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika, rozmów telefonicznych, opłat bagażowych, napiwków. 
 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy realizacja imprezy jest niemożliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (tj. okoliczności poza kontrolą ORGANIZATORA, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania), a ORGANIZATOR powiadomił Uczestnika o odwołaniu imprezy niezwłocznie, przed jej rozpoczęciem. .W takim przypadku Uczestnik może, według swojego wyboru: 1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 80% miejsc, którymi dysponował ORGANIZATOR. Może to nastąpić jednak nie później niż: 
  1. 10 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni; 
  2. 5 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy trwającej 2-6 dni; 
  3. 48 godzin przed dniem rozpoczęcia imprezy trwającej krócej niż 2 dni. 

W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje pełny zwrot wpłaconej kwoty za imprezę, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy w imprezie jeżeli zmiana jest nieznaczna (nie wpływa na cenę ani standard świadczeń określonych w ofercie ani nie zmienia terminów (z wyjątkiem terminu wyjazdu lub powrotu, jeżeli zmiana jest mniejsza niż 12 godzin), pod warunkiem że ORGANIZATOR poinformuje Uczestnika o takiej zmianie przed rozpoczęciem imprezy. Zawiadomienie dokonywane będzie pisemnie lub na adres e-mail podany przez Uczestnika. 
 2. W przypadku konieczności zmiany głównych właściwości imprezy określonych w ofercie, ORGANIZATOR niezwłocznie poinformuje Uczestnika w formie pisemnej lub na podany przez Uczestnika adres e-mail o takiej zmianie przed rozpoczęciem imprezy wraz z informacją o jej ewentualnym wpływie na cenę oraz ewentualnej ofercie imprezy zastępczej (z uwzględnieniem ceny i warunków imprezy zastępczej), uprawnieniach Uczestnika oraz terminie, w jakim Uczestnik winien udzielić odpowiedzi. W takim wypadku Uczestnik może: 
  1. przyjąć proponowaną zmianę; 
  2. zrezygnować z imprezy ze zwrotem wszystkich wniesionych wpłat, bez obowiązku zapłaty za odstąpienie; 
  3. przyjąć zaoferowaną imprezę zastępczą. 

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zastosowanie będzie miał §II pkt. 12 ppkt. b. 

Do II. pkt. 12 ppkt. b. Art. 50 ust. 2-8 ustawy o imprezach turystycznych stosuje się odpowiednio. 

 1. Rezygnacja lub akceptacja zmiany warunków, o której mowa w ust. 12, powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie w formie pisemnej lub elektronicznie. Brak akceptacji zmiany warunków we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją udziału w imprezie. W przypadku wyboru przez Uczestnika imprezy zastępczej o niższej cenie ORGANIZATOR dokonuje zwrotu różnicy cen. W przypadku wyboru imprezy zastępczej o wyższej cenie, Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy cenami imprez. 

III REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie pisemne przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej umową, takiej jak: uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów, potwierdzenie udziału w imprezie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie istotnych warunków umowy lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału. 
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie w okolicznościach określonych w II. ust. 12 pkt. b), a także w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot swojej dotychczasowej wpłaty za imprezę w terminie 14 dni od dnia rezygnacji. 
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn innych, niż określone w ust. 2, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty opłaty odpowiadającej cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych, przy czym na żądanie Uczestnika ORGANIZATOR przedstawi Uczestnikowi wysokość opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie. Opłata zostanie potrącona z zapłaconej przez Uczestnika ceny, przy czym w chwili potrącenia opłata wyliczana będzie na podstawie przewidywanych w momencie potrącenia kosztów i wpływów. 
 4. Koszty odstąpienia od umowy wynoszą standardowo za osobę: 
 1. 30% wartości imprezy plus wartość biletu autokarowego lub lotniczego (o ile jego wartość była wskazana osobno poza pakietem turystycznym) jeśli rezygnacja nastąpiła na więcej niż 30 dni przed wyjazdem 
 2. 50% wartości imprezy plus wartość biletu autokarowego lub lotniczego (o ile jego wartość była wskazana osobno poza pakietem turystycznym) jeśli rezygnacja nastąpiła na mniej niż 29 dni przed wyjazdem, ale więcej niż 15 dni. 
 3. 100% wartości imprezy plus wartość biletu autokarowego lub lotniczego (o ile jego wartość była wskazana osobno poza pakietem turystycznym) jeśli rezygnacja nastąpiła na mniej niż 14 dni przed wyjazdem.
 1. Ostateczna kalkulacja opłaty, o której mowa w ust. 3 dokonywana będzie po rozliczeniu zakończonej imprezy, z której Uczestnik nie skorzystał. Jeżeli po dokonaniu kalkulacji zajdzie konieczność zwrotu Uczestnikowi części opłaty potrąconej zgodnie z ust. 3, zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż na 30 dni po dniu zakończenia imprezy. 
 2. Jeżeli jedna z kilku osób podróżujących razem anuluje uczestnictwo w imprezie, pozostałe z tych osób obowiązane są do uiszczenia dopłaty do mniejszego pokoju (np. jednoosobowego) lub opłacenia zwolnionego miejsca, chyba że w miejsce uczestnika anulującego uczestnictwo wstąpi nowa osoba jako uczestnik tej samej grupy, na zasadach określonych w ust. 8 poniżej. Rezygnacja uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie nie upoważnia innych uczestników z nim wyjeżdżających do rezygnacji bez kosztów. 
 3. Dla zabezpieczenia kosztów wynikających z rezygnacji w imprezie o których mowa w pkt 6 powyżej, zalecane jest wykupienie ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej u ubezpieczyciela. W przypadku skorzystania z w/w ubezpieczenia, warunki i zakres ubezpieczenia określa dane towarzystwo ubezpieczeniowe. 
 1. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
 2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących i ważnych dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic. 
 1. Przy wyjeździe transportem własnym, ORGANIZATOR może wydać skierowanie/voucher na świadczenia w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, nie wcześniej jednak niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty ceny imprezy. Skierowanie/voucher niewykorzystany w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie może być zrealizowany w innym terminie. 
 2. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z Umową oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne wadliwe wykonywanie Umowy należy zgłaszać niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, wykonawcy usługi oraz organizatorowi imprezy na piśmie, w formie elektronicznej na adres e-mail lub za pisemnym potwierdzeniem do pilota/rezydenta ORGANIZATORA lub do wskazanego w programie lub na voucherze/skierowaniu przedstawiciela ORGANIZATORA za granicą lub w kraju, który dołoży wszelkich starań by usunąć niezgodności z Umową i z którym należy współdziałać, aby wyeliminować zasadne niezgodności w realizacji imprezy. ORGANIZATOR nie odpowiada za realizację imprez fakultatywnych nabywanych przez Uczestnika dodatkowo za granicą u innego organizatora turystyki. 
 3. ORGANIZATOR jest zobowiązany do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy wartości, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie. Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych takiej samej kategorii i o takim samym standardzie. 
 4. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa. ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie, to nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa 
 5. Pilot/rezydent jest formalnym przedstawicielem ORGANIZATORA, zapewnia Uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeśli reklamacja jest złożona na piśmie, ma obowiązek potwierdzania jej przyjęcia. ORGANIZATOR niezwłocznie udziela pomocy Uczestnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, za pośrednictwem Pilota/rezydenta. 
 6. Pomoc o której mowa w ust. 6 polega w szczególności na udzieleniu Uczestnikowi odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, jak również na umożliwieniu Uczestnikowi skorzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej, oraz ze skorzystania ze świadczeń zastępczych. Za udzielenie pomocy ORGANIZATOR może żądać opłaty odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez ORGANIZATORA, jeżeli trudna sytuacja powstała z winy umyślnej lub niedbalstwa Uczestnika. 
 7. Niezależnie od pkt. 6-7 powyżej, w szczególności, jeżeli zgłoszona wada nie została naprawiona lub została naprawiona nienależycie, Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej u pilota (na imprezach, w których pilot uczestniczy) lub bezpośrednio u ORGANIZATORA - osobiście albo listem poleconym - do 14 dni od dnia zakończenia imprezy. ORGANIZATOR jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji u pilota lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji złożonej po zakończeniu imprezy u ORGANIZATORA (w przypadku wysyłki decyduje data nadania). 
 8. ORGANIZATOR ma obowiązek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń Uczestnika najpóźniej do 14 dni od daty uznania reklamacji. 
 9. ORGANIZATOR nie odpowiada za niezgodność świadczenia z umową (w tym niedogodności w trakcie realizacji imprezy oraz za niemożność realizacji imprezy), w przypadku gdy: 
 1. winę za niezgodność ponosi podróżny;

 2. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niedogodności lub niemożności realizacji imprezy nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

 3. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Przedmiotem roszczeń nie mogą być, okoliczności, o których Uczestnik był informowany przed zawarciem Umowy, a które powodują w jego ocenie utrudnienia lub niewygody. 
 1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa i zwyczajów, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota, wychowacy, instruktora. 
 2. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 
 3. Podczas trwania imprezy ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za: wady lub niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców, z którymi Uczestnik zawarł bezpośrednio umowy na organizację wycieczek Iokalnych i imprez fakultatywnych, wynajem samochodów itp., szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych wydarzeniach nie organizowanych przez ORGANIZATORA, w których Uczestnik wziął udział z własnej woli. 
 4. ORGANIZATOR ubezpiecza wszystkich Uczestników imprez zagranicznych w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w ERGO Europaische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającej przez Oddział w Polsce do sumy Umowy Ubezpieczenia zgodnej z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróży. Zawarcie umowy o udział w imprezie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zwolnieniem lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie związanym z realizacją ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. ORGANIZATOR nie dokonuje żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. 
 5. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. 
 6. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, m.in. (ale nie wyłącznie) ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy na zasadach ogólnych. Uczestnik ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem platformy ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Integralnym elementem umowy jest oferta określająca główne cechy świadczenia oraz standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Jędrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „FUN WIND PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI” z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa, NIP:  5260052261
 2. Dane Uczestnika przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w przypadku przetwarzania danych za zgodą Uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty obsługujące ORGANIZATORA w zakresie usług księgowości oraz obsługi IT, firma ubezpieczeniowa z którą ORGANIZATOR zawartą ma umowę ubezpieczeniową oraz podmioty gospodarcze, które świadczą na rzecz ORGANIZATORA usługi wchodzące w zakres imprezy (przewoźnicy, hotele, piloci, instruktorzy). 
 4. Dane Uczestnika przechowywane będą przez czas trwania Umowy, jak również przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu niniejszej Umowy. 
 5. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 6. W przypadku przetwarzania danych za zgodą Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. W zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz ich nie podanie może uniemożliwić prawidłową realizację Umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie niesie za sobą konsekwencji.